Hotărârea nr. 370/2001

HOTĂRÂRE privind înfiinţarea DIRECTIEI DE SALUBRITATE

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind înfiinţarea

DIRECTIEI DE SALUBRITATE

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere prevederile Legii nr.326/2001 privind serviciile publice de gospodărire comunală;

            Având în vedere prevederile O.G.nr.87/2001 privind serviciile publice de salubrizare a localităţilor;

            Având în vedere referatul de specialitate întocmit de CITADIN - DIRECTIA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE ;

            Având în vedere principalele atribuţii ale Consiliilor Locale statuate prin art.38 din Legea nr.215/23.05.2001 - Legea administraţiei publice locale;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Cu data de 01.01.2002, se înfiinţează DIRECTIA DE SALUBRITATE, prin preluarea activului şi pasivului de la CITADIN - DIRECTIA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE IASI, unitate fără personalitate juridică, cu autofinanţare şi având organigrama anexa şi statul de funcţii, ce face parte din prezenta hotărâre.

            DIRECTIA DE SALUBRITATE - se subordonează direct Primarului Municipiului Iaşi şi va prezenta trimestrial bilanţul contabil la Direcţia Economică a Primăriei Iaşi.

            Art.2 Personalul tehnico - administrativ va fi transferat de la CITADIN - DSPM şi va fi salarizat conform statului de funcţiuni anexat, în conformitate cu Legea nr.14/1990, pe baza de contract colectiv de muncă, prin negociere, fiind sector de activitate productiv.

            Art.3 DIRECTIA DE SALUBRITATE va avea ca obiect de activitate următoarele :

a) precolectarea, colectarea, transportul şi depozitarea reziduurilor solide, cu excepţia deşeurilor toxice, periculoase şi a celor cu regim special;

b) înfiinţarea şi administrarea depozitelor ecologice de reziduri şi producerea de compost;

c) măturatul, spălatul căilor publice;

d)curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile destinate accesului pietonal şi a rigolelor, menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ;

e) preselectarea şi organizarea reciclării deşeurilor;

f) dezinsecţia, dezinfecţia, deratizarea;

g) combatere câini vagabonzi (ecarisaj);

h) confecţionarea şi repararea containerelor şi pubelelor;

i) activităţi auxiliare:

- coloană auto;

- activitate de întreţinere şi reparare a utilajelor din dotare.

            DIRECTIA DE SALUBRITATE va avea cont deschis la Trezoreria Iaşi, va executa lucrări de evidenţă primară, evidenţa contabilă, bilanţ şi evidenţa statistică, care vor fi depuse în termenele stabilite de Administraţia Financiară şi Primăria Iaşi.

            Art.4 DIRECTIA DE SALUBRITATE va stabili şi va prezenta spre aprobare Consiliului Local lista mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar ce vor fi preluate de la CITADIN - DIRECTIA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE IASI, aferente activităţilor pe care le va desfăşura în baza protcolului încheiat după adoptarea prezentei hotărâri, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare ce va fi aprobat de către Consiliul Local potrivit legii.

            Art.5 Prezenta hotărâre intră în vigoare cu 01.01.2002.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

cons.Dragoş Virgil Rotaru                            cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.370

din 17 decembrie 2001