Hotărârea nr. 37/2001

HOTĂRÂRE privind aprobarea programului de contorizare pentru anul 2001 întocmit de R.A.Termoficare

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea programului de contorizare pentru anul 2001, întocmit de R.A.Termoficare

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere prevederile HG nr.348/1993, privind contorizarea apei şi a energiei termice la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici;

            Având în vedere Decizia nr.99/04.02.1991, privind înfiinţarea R.A.Termoficare;

            Având în vedere referatul de specialitate;

            Având în vedere dispoziţiile Ordinului nr.29/N/1993, pentru aprobarea Normativului - cadru privind contorizarea apei şi a energiei termice la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991, republicată, privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă programul de contorizare a populaţiei municipiului Iaşi, pentru anul 2001, întocmit de R.A.Termoficare, conform anexei 1 la prezenta hotărâre.

            Art.2 Pentru consumatorii care doresc montarea contorilor de energie termică, în devans faţă de programul stabilit şi aprobat prin prezenta hotărâre, se va respecta procedura prevăzută în anexa 2.

            Art.3 Prezenta hotărâre se va comunica : R.A.Termoficare şi serviciilor interesate pentru aducere la îndeplinire.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

      cons.Vasile Grecu                                    cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.37

din 26 februarie 2001