Hotărârea nr. 369/2001

HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări ale Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al R.A.D.E.T.Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unor modificări ale Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al R.A.D.E.T.Iaşi

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere dispoziţiile Legii nr.15/1990, privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale;

            Având în vedere Decizia nr.99 din 4.02.1991 a Prefecturii Judeţului Iaşi privind înfiinţarea Regiei Autonome de Termoficare Iaşi;

            Având în vedere Hotărârea nr.145/18.06.2001, emisă de către Consiliul Local Municipal Iaşi, privind schimbarea denumirii R.A.Termoficare Iaşi în "Regia Autonomă de Distribuţie a Energiei Termice Iaşi";

            Având în vedere Raportul de specialitate al R.A.D.E.T.Iaşi, nr.16263/4.12.2001;

            In temeiul prevederile art.38 (2), litera "e" din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Cu data prezentei, se desfiinţează funcţia de "Contabil Sef" al R.A.D.E.T.Iaşi.

            Art.2 Cu data prezentei se înfiinţează funcţia de "Director Financiar - Contabil" al R.A.D.E.T.Iaşi.

            Art.3 Pentru ocuparea funcţiei de "Director Financiar Contabil"al R.A.D.E.T.Iaşi, se va organiza concurs, în termen de 30 de zile de la emiterea prezentei Hotărâri.

            Art.4 Până la definitivarea rezultatelor concursului, atribuţiile funcţiei de "Director Financiar - Contabil", vor fi preluate de către şeful Serviciului "Contabilitate - Buget" din cadrul R.A.D.E.T.Iaşi.

            Art.5 C.F.I. din cadrul R.A.D.E.T.Iaşi, va fi în directa subordonare a Directorului General - R.A.D.E.T.Iaşi

            Art.6 Prezenta hotărâre, va fi comunicată R.A.D.E.T.Iaşi şi serviciilor interesate din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi, pentru a fi dusă la îndeplinire.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

cons.Dragoş Virgil Rotaru                            cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

Nr.369

din 17 decembrie 2001