Hotărârea nr. 367/2001

HOTĂRÂRE privind concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 300 00 mp. situat în Iaşi - Str.Neculau nr.9A în vederea extinderii construcţiei proprietate personală

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 300,00 mp., situat în Iaşi - Str.Neculau nr.9A, în vederea extinderii construcţiei proprietate personală

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere cererea înregistrată cu nr.74483/10.12.2001, prin care domnul Macovei Ion solicită extinderea construcţiei proprietate prin concesionarea terenului aflat în vecinătatea proprietăţii;

            Având în vedere Certificatul de Urbanism nr.2711/05.12.2001;

            Având în vedere prvederile art.12, al."b" din Legea nr.50/1991 (modificată şi republicată în 1996), privind autorizarea executării construcţiilor;

            Având în vedere prevederile art.38, punctul 2, lit."g" din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală;

            Având în vedere prevederile art.46 din Legea nr.215/23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 300,00 mp., situat în Iaşi, Str.Neculau nr.9A, teren aflat în proprietatea privată a Consiliului Local Municipal Iaşi, către Macovei Ioan şi Eugenia.

            Art.2 Se însuşeşte raportul de expertiză tehnică a terenului situat în Iaşi - Str.Neculau nr.9A, astfel valoarea terenului este de 528.913.200 lei (16.680 USD) pentru suprafaţa de 300,00 mp., respectiv 1.763.044 lei/mp.(55,6 USD/mp.).

            Art.3 Redivenţa valorică a concesiunii va fi de 21.156.528 lei/an pentru suprafaţa de 300 mp., respectiv 70.521,76 lei/mp./an, redivenţă ce se va indexa anual prin indici stabiliţi prin Hotărâre de Consiliu Local.

            Art.4 Durata concesiunii va fi de 49 de ani, conform art.30 din Legea nr.219/1998 privind regimul concesiunilor.

            Art.5 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

cons.Dragoş Virgil Rotaru                                        cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

Nr.367

din 17 decembrie 2001