Hotărârea nr. 366/2001

HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi a terenului în suprafaţă de 300 00 mp situat în Iaşi - Strada Neculau 9A

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi a terenului în suprafaţă de 300,00 mp situat în Iaşi -

Strada Neculau, 9A

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere atribuţiile Consiliilor Locale statuate prin art.38 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

            Având în vedere art.10 alin.2 din Legea nr.213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

            Art.1 Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi, a suprafeţei de 300,00 mp. teren situat în Iaşi - Strada Neculau nr.9A.

            Art.2 Primarul Municipiului Iaşi şi Serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

cons.Dragoş Virgil Rotaru                            cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.366

din 17 decembrie 2001