Hotărârea nr. 365/2001

HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 2297 85 mp. situat în Iaşi - Str.Nicolau cvartal 21 parcela 777 destinat construirii de locuinţe prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind atribuirea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 2297,85 mp., situat în Iaşi - Str.Nicolau, cvartal 21, parcela 777, destinat construirii de locuinţe prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă nr.148/1999;

            Având în vedere prevederile Legii nr.50/1991, republicată, privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor;

            Având în vedere atribuţiile Consiliilor Locale stautate prin art.38 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

            Având în vedere art.17 din Legea nr.213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă Convenţia dintre Consiliul Local Municipal Iaşi şi Agenţia Naţională pentru Locuinţe în vederea atribuirii gratuite pe durata existenţei construcţiei, până la predarea către beneficiarii de credit, a următorului amplasament:

- Cartier Păcurari, Str.Nicolau, Cvartal 21, parcela 777, în suprafaţă de 2297,85 mp.

            Art.2 Amplasarea şi modul de construire vor fi avizate de către comisia de urbanism din cadrul Consiliului Local Municipal Iaşi.

            Art.3 Primarul Municipiului Iaşi şi Serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

cons.Dragoş Virgil Rotaru                                        cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.365

din 17 decembrie 2001