Hotărârea nr. 360/2001

HOTĂRÂRE privind concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 33 80 mp. situat în Iaşi - Str.Vasile Alecsandri la parterul blocului I1 în vederea extinderii spaţiului aparţinând S.C.TEHNOTON S.A.

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 33,80 mp., situat în Iaşi - Str.Vasile Alecsandri, la parterul blocului I1, în vederea extinderii spaţiului aparţinând S.C.TEHNOTON S.A.

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere cererea înregistrată cu nr.69108/14.11.2001, prin care S.C.TEHNOTON S.A. solicită extinderea spaţiului situat la parterul blocului I1 din str.V.Alecsandri, prin concesionarea terenului;

            Având în vedere Certificatul de Urbanism nr.2451/02.11.2001;

            Având în vedere prevederile art.12 al.b din Legea nr.50/1991 (modificată şi republicată în anul 1996), privind autorizarea executării construcţiilor;

            Având în vedere prevederile art.38, punctul 2, lit.g din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală;

            Având în vedere prevederile art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

            Având în vedere prevederile art.30 din  Legea nr.219/1998 privind regimul concesiunilor;

HOTĂRĂŞTE:

            Art.1 Se aprobă concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 33,80 mp., situat în str.V.Alecsandri la parterul blocului I1, teren aflat în proprietatea privată a Consiliului Local Municipal Iaşi, în vederea extinderii spaţiului comercial aparţinând  S.C.TEHNOTON S.A.

            Art.2 Redivenţa valorică a concesiunii se va stabili în baza unui raport de expertiză tehnică de evaluare a terenului situat în str.V.Alecsandri la parterul blocului I1, în suprafaţă de 33,80 mp.

            Raportul de evaluare va fi întocmit de către un expert autorizat, la cererea S.C.TEHNOTON S.A. şi va fi prezentat spre însuşirea Consiliului Local al Municipiului Iaşi.

            Art.3 Durata concesiunii va fi de 49 ani.

            Art.4 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

cons.Dragoş Virgil Rotaru                            cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

Nr.360

din 17 decembrie 2001