Hotărârea nr. 358/2001

HOTĂRÂRE privind concesionarea directă de către S.C."ARMAND PROD SERV"S.R.L. a terenului în suprafaţă de 821 mp. situat în Iaşi - Strada Holboca nr.10 în vederea extinderii halei de producţie deţinută de societate

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind concesionarea directă de către S.C."ARMAND PROD SERV"S.R.L. a terenului în suprafaţă de 821 mp. situat în Iaşi - Strada Holboca nr.10, în vederea extinderii halei de producţie deţinută de societate

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere cererile înregistrate sub nr.63282 şi 63285 din 22.10.2001, prin care S.C."ARMAND PROD SERV"SRL solicită concesionarea directă a unei suprafeţe de teren situată în Strada Holboca nr.10, în vederea extinderii halei de producţie deţinută de societate;

            Având în vedere Certificatul de Urbanism eliberat nr.2276/16.10.2001 prin care se certifică lucrări de reaparaţii capitale şi extindere la hala de producţie cu activităţi de confecţii metalice;

            Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Cadastru Funciar;

            Având în vedere prevederile art.12 alin.b şi art.14 din Legea nr.50/1991 republicată, privind autorizarea executării construcţiilor;

            Având în vedere H.C.L.nr.349 din 29 noiembrie 2001 - privind trecerea din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi, a suprafeţei de 821 mp., teren situat în Iaşi - str.Holboca nr.10;

            Având în vedere atribuţiile Consiliilor Locale statuate prin art.38 din Legea nr.215/2001;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:

            Art.1 Se aprobă concesionarea directă a terenului aflat în proprietatea privată a Consiliului Local Municipal Iaşi, în suprafaţă de 821 mp., situat în Iaşi - Strada Holboca nr.10, către S.C."ARMAND PROD SERV SRL în vederea extinderii halei de producţie deţinută de societate.

            Art.2 Se însuşeşte raportul de expertiză tehnică de evaluare a terenului din Iaşi, Strada Holboca nr.10, astfel valoarea terenului este de 270.648 lei/mp., respectiv 222.202.008 lei pentru suprafaţa de 821 mp.

            Art.3 Redivenţa valorică a concesiunii va fi de 8.888.080 lei/an pentru suprafaţa de 821 mp., respectiv 10.825 lei/mp./an, redivenţă ce se va indexa anual prin indici stabiliţi prin Hotărâre de Consiliu Local.

            Art.4 Durata concesiunii va fi de 49 ani, conform art.30 din Legea nr.219/1998 privind regimul concesiunilor.

            Art.5 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

cons.Dragoş Virgil Rotaru                            cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.358

din 17 decembrie 2001