Hotărârea nr. 355/2001

HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L.nr.153/23.12.1996 şi H.C.L.nr.33/16.03.1998 unde s-a hotărât preluarea din administrarea C.S.S.Unirea Iaşi a două imobile cu teren aferent şi trei terenuri de tenis situate în Iaşi Strada Codrescu nr.6

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L.nr.153/23.12.1996 şi H.C.L.nr.33/16.03.1998, unde s-a hotărât preluarea din administrarea C.S.S.Unirea Iaşi a două imobile cu teren aferent şi trei terenuri de tenis, situate în Iaşi, Strada Codrescu nr.6

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere adresa înregistrată sub nr.57016/21.09.2001 a C.S.S.Unirea Iaşi, prin care solicită reanalizarea H.C.L.nr.153/23.12.1996 şi H.c.L.nr.33/16.03.1998 prin care terenurile de tenis şi două imobile constituind baza sportivă a clubului, au fost atribuite în folosinţă gratuită Universităţii de Arte "George Enescu";

            Având în vedere că anterior adoptării hotărârilor menţionate în precedent, baza sportivă a C.S.Unirea Iaşi compusă din imobilele situate în Iaşi - Strada Codrescu nr.6A şi 6B, conform anexei 2 a Protocolului nr.44170/17.09.1999 încheiat între Primăria Municipiului Iaşi şi Universitatea de Arte "George Enescu";

            Având în vedere că Universitatea de Arte "George Enescu" nu a realizat scopul pentru care s-au adoptat H.C.L.nr.153/23.12.1996 şi H.C.L.nr.33/16.03.1998 şi anume, realizarea unor spaţii de învăţământ;

            Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Cadastru Funciar din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi;

            Având în vedere prevederile art.125 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală;

            Având în vedere atribuţiile Consiliilor Locale statuate prin art.38 din Legea nr.215/2001;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se modifică art.1 din H.C.L.M.nr.153/23.12.1996, şi art.1 şi art.2 din H.C.L.M.nr.33/16.03.1998 în sensul , construcţiile şi terenul aferent precum şi terenurile de sport situate în Iaşi - Str.Codrescu nr.6, în suprafaţă totală de 1236,54 mp. trec în administrarea Clublui Sportiv Scolar Unirea Iaşi.

            Art.2 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciilor de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

     cons.Radu Prisăcaru                                cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

Nr.355

din 29 noiembrie 2001