Hotărârea nr. 353/2001

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului general de acţiuni sau de lucrări de interes local în vederea aplicării Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului general de acţiuni sau de lucrări de interes local, în vederea aplicării Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere principalele atribuţii ale Consiliilor Locale statuate prin dispoziţiile art.38, lit.s, din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, cu privire la exercitarea drepturilor prezentate de lege privind realizarea măsurilor de protecţie şi asistenţă socială;

            In temeiul art.6, al.2 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat;

            In temeiul art.15, al.1 din Normele metodolgice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă Planul general de acţiuni sau de lucrări de interes local, întocmit cu respectarea normelor de securitate şi igienă a muncii, fără depăşirea regimului normal de lucru, prestatorii acestor activităţi fiind persoanele apte de muncă, beneficiare de un venit minim garantat, stabilit în condiţiile Legii nr.416/2001.

            Art.2 Activitatea de implementare, în bune condiţii a lucrărilor de interes local, incluse în planul de mai sus menţionat, va fi coordonată de domnul viceprimar ec.Vasile Dumitriu.

            Art.3 Prevederile prezentei hotărâri vor fi communicate Serviciului Resurse Umane, Serviciului Ajutor Social, Gratuităţi Facilităţi, precum şi tuturor celor interesaţi.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           SECRETAR,

    cons.Radu Prisăcaru                                             cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.353

din 29 noiembrie 2001