Hotărârea nr. 352/2001

HOTĂRÂRE privind eşalonarea la plată a chiriei restante precum şi scutirea la plată a majorărilor de întârziere calculate pentru neplata în termen a chiriei restante pentru S.C.TRUSTUL DE PRESĂ 24 : ORE S.R.L.IAŞI

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind eşalonarea la plată a chiriei restante precum şi scutirea la plată a majorărilor de întârziere calculate pentru neplata în termen a chiriei restante pentru S.C.TRUSTUL DE PRESĂ 24 : ORE S.R.L.IAŞI

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere :

Legea nr.189/1998 privind finanţele publice locale;

Hotărârea Guvernului 714/1999 privind procedura şi competenţele de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor, taxelor şi a altor venituri ale bugetelor locale;

Referatul de specialitate al Direcţiei Finanţelor Publice Locale Iaşi;

            In conformitate cu prevederile art.38 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Scutirea la plată a majorărilor de întârziere în sumă de 91.273.987 lei.

            Art.2 Eşalonarea pe o perioadă de 9 luni a chiriei restante pentru spaţiile închiriate în sumă de 75.735.046 lei, după cum urmează:

 

Data scadenţei

Debit 75.735.046 lei

Majorări aferente

Majorări de întârziere conform H.G.670/1999 de 0,1% pe zi

30.11.2001

10.000.000

-

MAJ.CF.HG.670/99

28.12.2001

  5.000.000

-

MAJ.CF.HG.670/99

28.01.2002

  5.000.000.

-

MAJ.CF.HG.670/99

28.02.2002

  5.000.000

-

MAJ.CF.HG.670/99

28.03.2002

10.000.000

-

MAJ.CF.HG.670/99

29.04.2002

10.000.000

-

MAJ.CF.HG.670/99

28.05.2002

10.000.000

-

MAJ.CF.HG.670/99

28.06.2002

10.000.000

-

MAJ.CF.HG.670/99

29.07.2002

10.735.046

-

MAJ.CF.HG.670/99

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

     cons.Radu Prisăcaru                                cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

Nr.352

din 29 noiembrie 2001