Hotărârea nr. 350/2001

HOTĂRÂRE privind aprobarea REGULAMENTULUI DE SALUBRITATE

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea  REGULAMENTULUI DE SALUBRITATE

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere prevederile Legii nr.98/1994 şi a Legii nr.326/2001 privind serviciile publice de gospodărire comunală precum şi a O.G.nr.87/2000 - privind serviciile publice de salubrizare;

            Avându-se în vedere raportul de specialitate înaintat de "CITADIN" - D.S.P.M.Iaşi;

            In temeiul art.38, lit."g" din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Pe data prezentei se aprobă Regulamentul de salubritate.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi dată publicităţii şi comunicată departamentelor interesate.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

     cons.Radu Prisăcaru                                            cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.350

din 29 noiembrie 2001