Hotărârea nr. 348/2001

HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei a terenului în suprafaţă de 2050 mp. proprietatea privată a Consiliului Local Municipal Iaşi situat în vecinătatea Scolii Generale nr.40 "Alecu Russo" la intersecţia Străzilor Libertăţii şi Măgurii în vederea construirii unui lăcaş de cult ortodox şi a casei parohiale

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind atribuirea în folosinţă gratuită, Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, a terenului  în suprafaţă de 2050 mp., proprietatea privată a Consiliului Local Municipal Iaşi, situat în vecinătatea Scolii Generale nr.40 "Alecu Russo", la intersecţia Străzilor Libertăţii şi Măgurii, în vederea construirii unui lăcaş de cult ortodox şi a casei parohiale

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere cererea înregistrată sub nr.43892/16.07.2001, prin care Protopopiatul II Iaşi solicită atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren în suprafaţă de 2050 mp., specificată pe planul anexat cererii situat în vecinătatea Scolii Generale nr.40"Alecu Russo", la intersecţia Străzilor Libertăţii şi Măgurii, în vederea construirii unui lăcaş de cult ortodox şi a casei parohiale;

            Având în vedere Certificatul de Urbanism nr.972/08.05.2001 şi 2409/01.11.2001;

            Având în vedere art.38 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

            Având în vedere art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

            Având în vedere art.17 din Legea nr.213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se atribuie în folosinţă gratuită Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, terenul în suprafaţă de 2050 mp., proprietatea privată a Consiliului Local Municipal Iaşi, situat în Iaşi - în vecinătatea Scolii Generale nr.40 "Alecu Russo", la intersecţia Str.Libertăţii şi Măgurii.

            Art.2 Execuţia lucrărilor va începe în cel mult 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în caz contrar, hotărârea îşi va pierde valabilitatea.

            Art.3 Atribuirea terenului în folosinţă se va face pe bază de protocol de predare - primire, în termen de 30 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

            Art.4 Primarul Municipiului Iaşi şi Serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                          SECRETAR,

     cons.Radu Prisăcaru                                            cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

Nr.348

din 29 noiembrie 2001