Hotărârea nr. 346/2001

HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită Asociaţiei "Trias Filantropia" a terenului în suprafaţă de 2463 85 mp. proprietatea privată a Consiliului Local al Municipiului Iaşi situat la intersecţia Str.Frumoasa cu Drum Stradal DS 1532

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind atribuirea în folosinţă gratuită, Asociaţiei "Trias Filantropia", a terenului în suprafaţă de 2463,85 mp., proprietatea privată a Consiliului Local al Municipiului Iaşi, situat la intersecţia Str.Frumoasa cu Drum Stradal DS 1532

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere cererea înregistrată sub nr.43892/16.07.2001 a Asociaţiei "Trias Filantropia", prin care solicită atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren în suprafaţă de 2463,85 mp., situat la intersecţia Str.Frumoasa cu DS 1532, în vederea construirii unui sediu propriu;

            Având în vedere Certificatul de Urbanism nr.2265/11.10.2001;

            Având în vedere art.38 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

            Având în vedere art.17 din Legea nr.213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se atribuie în folosinţă gratuită Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, terenul în suprafaţă de 2463,85 mp., proprietatea privată a Consiliului Local al Municipiului Iaşi, situat în Iaşi - la intersecţia Străzii Frumoasa cu drum stradal DS 1532.

            Art.2 Execuţia lucrărilor va începe în cel mult 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în caz contrar, hotărârea îşi va pierde valabilitatea.

            Art.3 Atribuirea terenului în folosinţă se va face pe bază de protocol de predare - primire, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

            Art.4 Primarul Municipiului Iaşi şi Serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

      cons.Radu Prisăcaru                                           cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

Nr.346

din 29 noiembrie 2001