Hotărârea nr. 344/2001

HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei închiderilor exterioare a spaţiilor cu altă destinaţie decât locuinţă situate la parterul blocului 10 Poitiers Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea execuţiei închiderilor exterioare a spaţiilor cu altă destinaţie decât locuinţă situate la parterul blocului 10 Poitiers Iaşi

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul de specialitate nr.71162/22.11.2001 întocmit de Serviciul Investiţii al P.M.I.;

            Având în vedere prevederile H.G.R.nr.496/1996 privind aprobarea investiţiei "bloc 10 Poitiers" şi H.G.R.160/11.03.1999 art.I pct.2, privind modificarea O.G.nr.19/1994;

            Având în vedere principalele atribuţii ale Consiliilor Locale statuate prin dispoziţiile art.39 alin.1 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă execuţia închiderilor exterioare la spaţiile cu altă destinaţie decât locuinţă situate la parterul blocului 10 Poitiers Iaşi.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată compartimentelor interesate prin grija Secretariatului Consiliului Local pentru aducerea la îndeplinire.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

     cons.Radu Prisăcaru                                            cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.344

din 29 noiembrie 2001