Hotărârea nr. 343/2001

HOTĂRÂRE,cu privire la constituirea comisiei de atestare a persoanelor fizice pentru a îndeplini funcţia de administrator de imobil

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

cu privire la constituirea comisiei de atestare a persoanelor fizice pentru a îndeplini funcţia de administrator de imobil

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere Referatul întocmit de Direcţia de Audit Public Intern;

            Având în vedere O.G.nr.85/2001 - privind organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari;

            Având în vedere atribuţiile Consiliilor Locale statuate prin art.38 din Legea nr.215/2001;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se înfiinţează, începând cu data de 1 decembrie 2001, la nivelul Consiliului Local comisia de atestare a persoanelor fizice pentru a îndeplini funcţia de administrator de imobil.

            Art.2 Componenţa acestei comisii va fi următoarea :

1.Preşedinte                             - primar, conf.dr.Constantin Simirad

2.Vicepreşedinte                       - viceprimar, ec.Vasile Dumitriu

3. Membru                               -  viceprimar, prof.univ.dr.Vasile Munteanu

4. Membru                               - şef Serviciu Resurse Umane, ec.Dana Mihai

5. Membru                               - şef Serviciu Control Financiar Intern, ec.Mimi                                                               Cantemir

6. Membru                               - şef Birou Registratură D.F.P.L., jr.Mihai Zaharia

7. Membru                               - consilier municipal Carp Petra

8. Membru                               - consilier municipal Focşa Petru

9. Membru                               - consilier municipal Nichita Gheorghe

10. Membru                             - consilier municipal Olteanu Romeo

11. Membru                             - consilier municipal Carapanu George

            Art.3 Prezenta dispoziţie se va comunica tuturor persoanelor interesate.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

   cons.Radu Prisăcaru                                              cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

Nr.343

din 29 noiembrie 2001