Hotărârea nr. 342/2001

HOTĂRÂRE privind înfiinţarea Biroului de Comunicare şi Relaţii Publice

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind înfiinţarea Biroului de Comunicare şi Relaţii Publice

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul specialitate emis de Serviciul Cabinet Primar;

            Având în vedere prevederile Legii nr.544/23.10.2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;

            Având în vedere prevederile art.4 din Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sistemul bugetar;

            Având în vedere prevederile Legii nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici;

            In temeiul art.46 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă înfiinţarea Biroului de Comunicare şi Relaţii Publice din cadrul Serviciului A.P.L., format din 3 salariaţi : un şef birou şi 2 inspectori de specialitate prin redistribuirea personalului şi posturilor din cadrul Serviciul A.P.L.

            Art.2 Prezenta hotărâre intră în vigoare cu data adoptării.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

     cons.Radu Prisăcaru                                            cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.342

din 29 noiembrie 2001