Hotărârea nr. 340/2001

HOTĂRÂRE privind aprobarea listei cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească o locuinţă din fondul de stat socială sau din patrimoniul Consiliului Local

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea listei cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească o locuinţă din fondul de stat, socială sau din patrimoniul Consiliului Local

 

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere Referatul de specialitate întocmit de D.A.P.P.P.;

            Având în vedere art.21 alin.2 din Hotărârea de Guvern nr.1275/22.12.2000, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr.114/1996;

            Având în vedere art.38 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă lista cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească o locuinţă din fondul de stat, socială sau din patrimoniul Consiliului Local.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de serviciile de specialitate.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           SECRETAR,

    cons.Radu Prisăcaru                                             cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.340

din 29 noiembrie 2001