Hotărârea nr. 338/2001

HOTĂRÂRE privind îndreptarea erorii cuprinsă la art.2 din H.C.L.nr.59/29.03.1999

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind îndreptarea erorii cuprinsă la art.2 din H.C.L.nr.59/29.03.1999

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul de specialitate nr.69733/15.XI.2001, întocmit de Serviciul Juridic Contencios şi D.A.P.P.P.;

            Având în vedere adresa nr.69474/15.11.2001, a Serviciului Investiţii din cadrul Direcţiei Tehnice;

            Având în vedere dispoziţiile art.38 lit.f şi g din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Indreptarea erorii cuprinsă la art.2 din H.C.L.nr.59/1999, în sensul că "Spaţiul cu altă destinaţie decât locuinţă situat în Iaşi, str.G.Ureche nr.3, bl.W.Mărăcineanu, parter şi mezanin, este în domeniul privat al statului aflat în administrarea Consiliului Local Iaşi".

            Art.2 Primarul şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

     cons.Radu Prisăcaru                                            cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.338

din 29 noiembrie 2001