Hotărârea nr. 336/2001

HOTĂRÂRE privind stabilirea taxelor şi impozitelor locale amenzilor şi a taxelor speciale practicate de Consiliul Local al Municipiului Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea taxelor şi impozitelor locale, amenzilor şi a taxelor speciale practicate de Consiliul Local al Municipiului Iaşi

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere:

- Hotărârea nr.296/30.10.2000 şi Hotărârea nr.368/15.12.2000 privind indexarea impozitelor şi taxelor în anul 2001;

- Adresa Consiliului Judeţean nr.7234/07.07.2001;

- Indicele de inflaţie calculat de Direcţia de Statistică Iaşi pentru perioada noiembrie 2000 - octombrie 2001;

            In temeiul art.58 din Legea nr.27/1994 modificată;

            In baza art.46 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Hotărârea Consiliului Local nr.317/25.10.2001 se modifică şi se completează după cum urmează:

La art.1 se adaugă aliniatul 2 care va avea următorul cuprins:

"Indicele de inflaţie utilizat pentru indexarea impozitelor şi taxelor locale cuprinse în art.1 alin.1 în anul 2002 este de 127,2%.

Anexele nr.1-14 din prezenta hotărâre cuprinzând valorile absolute înlocuiesc anexele nr.1-14 din Hotărârea Consiliului Local nr.317/25.10.2001".

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată:

            - Primarului Municipiului Iaşi;

            - Prefectului Judeţului Iaşi;

            - Direcţiei Finanţelor Publice Locale - Municipiului Iaşi;

            - Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat;

            - Direcţiei Juridice;

            - Serviciului de Arhitectură şi Urbanism;

            - Serviciului de Gospodărie Comunală.

 

         

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

      cons.Radu Prisăcaru                                           cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

Nr.336

din 29 noiembrie 2001