Hotărârea nr. 335/2001

HOTĂRÂRE privind scutrea la plata majorărilor de întârziere pentru neachitarea la termen a impozitelor şi taxelor pentru contribuabilul ZAHARESCU CONSTATIN SI ELENA din Iaşi Bd.Alexandru cel bun nr.15 bl.E3 sc.D etaj 2 ap.9

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind scutrea la plata majorărilor de întârziere pentru neachitarea la termen a impozitelor şi taxelor pentru contribuabilul ZAHARESCU CONSTATIN SI ELENA din Iaşi, Bd.Alexandru cel bun nr.15, bl.E3,sc.D,etaj 2,ap.9

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere :

- Legea nr.189/1998 privind finanţele locale;

- Hotărârea Guvernului României nr.714/02.09.1999, privind procedura şi competenţele de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor, taxelor şi a altor venituri ale bugetelor locale;

- Raportul de specialitate al Direcţiei Finanţelor Publice Locale Iaşi;

            In conformitate cu prevederile art.38 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Scutirea de la plata majorărilor de întârziere în sumă de 917.998 lei privind impozitul pe clădiri şi teren proprietatea contribuabilului ZAHARESCU CONSTANTIN SI ELENA din Iaşi, Bd.Alexandru cel Bun nr.15, bl.E3,sc.D,et.2,ap.9, calculate până la data de 24 octombrie 2001.

 

Data scadenţei

Debit la 24.X.2001

Majorări aferente perioadei 01.01.1999 - 24.X.2001

15.X.2001

1.994.550 lei

917.998 lei

 

             Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei Finanţelor Publice Locale Iaşi pentru a se duce la îndeplinire.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                               SECRETAR,

     cons.Radu Prisăcaru                                            cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

Nr.335

din 29 noiembrie 2001