Hotărârea nr. 334/2001

HOTĂRÂRE privind scutirea la plata majorărilor de întârziere pentru neachitarea la termen a impozitelor şi taxelor pentru contribuabilul PREDA GHEORGHE din Iaşi str.Străpungere Silvestru nr.9 C3 ap.8

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind scutirea la plata  majorărilor de întârziere pentru neachitarea la termen a impozitelor şi taxelor pentru contribuabilul PREDA GHEORGHE din Iaşi, str.Străpungere Silvestru nr.9,C3,ap.8

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere :

- Legea nr.189/1998 privind finanţele locale;

- Hotărârea Guvernului României nr.714/1999 privind procedura şi competenţele de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor, taxelor şi a altor venituri ale bugetelor locale;

- Raportul de specialitate al Direcţiei Finanţelor Publice Locale Iaşi;

            In conformitate cu prevederile art.38 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

            Art.1 Scutirea la plata majorărilor de întârziere în sumă de 952.081 lei privind impozitul pentru proprietatea contribuabilului PREDA GHEORGHE din Iaşi, Str.Străpungere Silvestru nr.9, bl.C3,ap.8, calculate până la data de 30.X.2001.

 

Data scadenţei

Debit la 30 octombrie 2001

Majorări aferente perioadei

1.01.1999 - 30.10.2001

15 Decembrie 2001

2.068.611 lei

952.081 lei

 

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei Finanţelor Publice Locale Iaşi pentru aducere la îndeplinire.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

    cons.Radu Prisăcaru                                             cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

Nr.334

din 29 noiembrie 2001