Hotărârea nr. 333/2001

HOTĂRÂRE privind scutirea la plata majorărilor de întârziere pentru neachitarea la termen a impozitelor şi taxelor pentru contribuabila NICOLAU GEORGETA din Iaşi str.Nicolina 1 Bl.F sc.A et.2 ap.8

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind scutirea la plata majorărilor de întârziere pentru neachitarea la termen a impozitelor şi taxelor pentru contribuabila NICOLAU GEORGETA din Iaşi, str.Nicolina 1, Bl.F,sc.A,et.2,ap.8

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere :

- Legea nr.189/1998 privind finanţele locale;

- Hotărârea Guvernului României nr.714/1999 privind procedura şi competenţele de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor, taxelor şi a altor venituri ale bugetelor locale;

- Raportul de specialitate al Direcţiei Finanţelor Publice Locale Iaşi;

In conformitate cu prevederile articolului 38 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Scutirea la plata majorărilor de întârziere în sumă de 384636 privind impozitul pentru proprietatea contribuabilului NICOLAU GEORGETA din Iaşi, str.Nicolina 1, bl.F,sc.A,et.2,ap.8.

 

Data scadenţei

Debit la 31.X.2001

Majorări aferente perioadei 1.I.1999 - 31.X.2001

 

1207094

384636

                                                                                              

Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei Finanţelor Publice Locale Iaşi pentru aducere la îndeplinire.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                   SECRETAR,

       cons.Radu Prisăcaru                                                                               cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

Nr.333

din 29 noiembrie 2001