Hotărârea nr. 332/2001

HOTĂRÂRE privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2001 prin virarea de credite de la un cpaitol la alt capitol

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2001 prin virarea de credite de la un cpaitol la alt capitol

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere prevederile art.14 alin.1 din Legea nr.189/1998 privind Finanţele Publice Locale, referitoare la constituirea şi utilizarea fondului de rezervă;

Având în vedere prevederile Legii nr.216/2001 - Legea Bugetului de stat pe anul 2001;

Având în vedere prevederile art.38, lit.d, din legea nr.215/2001 - Legea administraţiei publice locale;

Având în vedere Raportul de Specialitate al Direcţiei Economice;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2001 prin virarea de credite de la un capitol al alt capitol, conform anexei nr.2.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei Economice şi Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi pentru aducere la îndeplinire.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                        SECRETAR,

      cons.Radu Prisăcaru                                                                     cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.332

din 29 noiembrie 2001