Hotărârea nr. 331/2001

HOTĂRÂRE privind repartizarea unor spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă către organizaţii neguvernamentale

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind repartizarea unor spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă către

organizaţii neguvernamentale

 

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere referatul nr.22189/20.11.2001 al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi privat;

Având în vedere solicitările unor organizaţii neguvernamentale şi partide;

Având în vedere procesele verbale încheiate de comisia constituită în baza H.C.L.nr.173/31.07.2000;

In conformitate cu prevederile art.38 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se atribuie spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă următoarelor organizaţii neguvernamentale, pentru amenajare sedii:

1. Spaţiul situat în str.I.C.Brătianu nr.22, etaj.1 :FUNDATIEI CULTURALE "POEZIA";

2. Spaţiul din str.14 Decembrie 1989 nr.2B, gang: ASOCIATIEI CIVICE PENTRU DEMOCRATIE;

3. Spaţiul din str.N.Gane nr.2: FUNDATIEI NATIONALE ROMÂNE PENTRU DREPTATE SI SOLIDARITATE "JUS CIVICA";

4. Spaţiul din str.Brânduşa nr.1:FUNDATIEI SOCIALE DE PSIHOTERAPIE SI INTERVENTIE PSIHOSOCIALA"CATHARSIS";

5. Spaţiul din str.Başotă nr.4: ASOCIATIEI JUDETENE DE FOTBAL IASI.

Art.2 Spaţiul cu altă destinaţie decât locuinţă situat în str.I.C.Brătianu nr.22, etaj.1 se atribuie CASEI DE PRESA SI EDITURA "CRONICA" pentru extinderea spaţiului de la parterul imobilului de la aceeaşi adresă. Extinderea se va efectua prin întocmirea unui act adiţional la contractul de comodat nr.14036/04.07.2001 în aceleaşi condiţii prevăzute prin H.C.L.nr.129/14.05.2001.

Art.3 Spaţiile vor fi folosite pentru activitatea specificată în prezenta hotărâre.

Art.4 Prezenta hotărâre se va comunica la D.A.P.P.P. şi organizaţiilor menţionate mai sus.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                    SECRETAR,

        cons.Radu Prisăcaru                                                                              cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

Nr.331

din 29 noiembrie 2001