Hotărârea nr. 329/2001

HOTĂRÂRE privind achiziţionarea în proprietatea privată a Consiliului Local Iaşi a două spaţii comerciale situate în piaţa agroalimentară CUG (piaţa SUDULUI)

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind achiziţionarea în proprietatea privată a Consiliului Local Iaşi a două spaţii comerciale situate în piaţa agroalimentară CUG (piaţa SUDULUI)

 

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere referatul întocmit de Direcţia Pieţe, din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi şi cererea S.C.CONEST S.A., reprezentată prin domnul Orhei Constantin, proprietară a spaţiilor comerciale S1 şi S4 situate în piaţa agroalimentară CUG (piaţa Sudului) pe teren aparţinând omeniului public atribuit prin licitaţie publică în anul 1999;

In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă achiziţionarea în proprietatea privată a Consiliului Local al Municipiului Iaşi a spaţiilor comerciale S1 şi S4 aparţinând S.C.CONEST S.A. situate în piaţa agroalimentară CUG (p-ţa SUDULUI).

Art.2 Preţul de achiziţie va fi stabilit prin expertiza tehnică, din care se vor scădea sumele datorate pentru utilităţi la data preluării efective a spaţiilor de către Consiliul Local al Municipiului Iaşi.

Art.3 Decontarea acestor spaţii comerciale se va efectua din cap.I.Autorităţi Publice - Achiziţii de bunuri mobile şi imobile.

Art.4 Prezenta hotărâre va fi comunicată Serviciului Investiţii şi serviciilor de specialitate pentru aducerea la îndeplinire.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                   SECRETAR,

      cons.Radu Prisăcaru                                                                                cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.329

din 29 noiembrie 2001