Hotărârea nr. 328/2001

HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită pentru o perioadă de 5 ani Direcţiei Muncii şi Solidarităţii Sociale Iaşi a spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă situat în Iaşi strada Sărărie nr.143

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind atribuirea în folosinţă gratuită, pentru o perioadă de 5 ani, Direcţiei Muncii şi Solidarităţii Sociale Iaşi a spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă situat în Iaşi, strada Sărărie nr.143

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere adresa nr.64897/29.10.2001 a Direcţiei Muncii şi Solidarităţii Sociale Iaşi;

Având în vedere Referatul de specialitate întocmit de D.A.P.P.P.;

Având în vedere art.17 din Legea nr.213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

Având în vedere art.38 alin.1 şi alin.2 pct.g din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se atribuie în folosinţă gratuită, pentru o perioadă de  5 ani, Direcţiei Muncii şi Solidarităţii Sociale Iaşi, spaţiul cu altă destinaţie decât locuinţă, în suprafaţă de 71,07 m2, situat în Iaşi, str.Sărărie nr.143 (conform schiţei anexă).

Art. 2  Pe perioada folosinţei gratuite Direcţia Muncii şi Solidarităţii Sociale Iaşi nu va putea subînchiria spaţiul atribuit.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de serviciile de specialitate.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                         SECRETAR,

      cons.Radu Prisăcaru                                                                    cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.328

din 29 noiembrie 2001