Hotărârea nr. 326/2001

HOTĂRÂRE privind însuşirea raportului de expertiză tehnică de evaluare a terenurilor situate în str.Albinelor nr.8 şi str.Păcurari nr.94 în vederea unui schimb de terenuri pentru Doamna Luchian Maria

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind însuşirea raportului de expertiză tehnică de evaluare a terenurilor situate în str.Albinelor nr.8 şi str.Păcurari nr.94, în vederea unui schimb de terenuri pentru Doamna Luchian Maria

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere H.C.L.M.nr.79/20.03.2000 prin care s-a aprobat în principiu schimbul de terenuri între proprietatea doamnei Luchian Maria - din Strada Albinelor nr.8 şi terenul aflat în proprietatea privată a Consiliului Local Municipal Iaşi - situat în Str.Păcurari nr.94;

            Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Cadastru Funciar;

            Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Cadastru Funciar;

            Având în vedere art.10 al.2 din Legea nr.213/17 noiembrie 1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

            Având în vedere atribuţiile Consiliilor Locale statuate prin art.38 din Legea nr.215/2001;

            In temeiul art.46 din legea nr.215/2001 republicată, privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se însuşeşte raportul de expertiză tehnică de evaluare a terenurilor situat în Municipiul Iaşi, astfel :

- terenul din Str.Albinelor nr.8, în suprafaţă de 335 mp. are valoarea de 435.688.270 lei (14.158 USD) respectiv 1.300.562 lei/mp.(42,26 USD/mp.);

- terenul din Strada Păcurari nr.94 are valoarea de 1.255.352 lei/mp. (40.79 USD/mp) - respectiv 435.688.270 lei(14.158 USD) pentru suprafaţa de 347,06 mp.

            Art.2 Se aprobă schimbul de terenuri astfel că:

- terenul situat în Iaşi, Str.Albinelor nr.8, în suprafaţă de 335 mp., proprietatea doamnei Luchian Maria - devine proprietatea privată a Consiliului Local Municipal Iaşi, iar terenul situat în Iaşi, Str.Păcurari nr.94, aflat în proprietatea privată  a  Consiliului Local Municipal Iaşi, în suprafaţă de 347,06 mp. - devine proprietatea doamnei Luchian Maria.

            Art.3 Cheltuielile privind autentificarea schimbului de terenuri vor fi suportate de doamna Luchian Maria.

            Art.4 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

    cons.Radu Prisăcaru                                             cons.jr.Lăcrămioara Vernică

Nr.326

din 29 noiembrie 2001