Hotărârea nr. 323/2001

HOTĂRÂRE privind respingerea scutirii de la plată a majorărilor de întârziere calculate pentru neplata în termen a impozitelor şi taxelor locale pentru BANCA AGRICOLA SA - Sucursala Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind respingerea scutirii de la plată a majorărilor de întârziere calculate pentru neplata în termen a impozitelor şi taxelor locale pentru BANCA AGRICOLA SA - Sucursala Iaşi

 

 

         Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

         Având în vedere:

- Legea nr.189/1998 privind finanţele publice locale;

- Hotărârea Guvernului nr.714/1999 privind procedura şi competenţele de acordare a înlesnirilor la plată a impzotelor, taxelor şi a altor venituri ale bugetelor locale;

Referatul de specialitate al Direcţiei Finanţelor Publice Locale Iaşi;

          In conformitate cu prevederile articolului 38 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art.1 Se respinge scutirea la plată a sumei de 130.833.816 lei reprezentând majorări de întârziere calculate pentru neachitare la termen a taxei de concesionare pentru perioada 1996 - 1998 pentru BANCA AGRICOLĂ - Sucursala Iaşi.

          Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată D.F.P.L.Iaşi pentru aducere la îndeplinire.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           SECRETAR,

      cons.Romeo Olteanu                                           cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.323

din 25 octombrie 2001