Hotărârea nr. 322/2001

HOTĂRÂRE privind completarea H.C.L.nr.266/1 octombrie 2001

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

                                                                                                                       

HOTĂRÂRE

privind completarea H.C.L.nr.266/1 octombrie 2001

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere H.C.L.nr.266/1 octombrie 2001 privind atribuirea în folosinţă Asociaţiei Waldorf, a suprafeţei de 17.912 mp. teren situat în Iaşi, str.Albineţ nr.2 în prelungirea Bulevardului C.A.Rosetti;

            Având în vedere adresa nr.18696/11.X.2001 înaintată de Prefectura Judeţului Iaşi, prin care se solicită completarea H.C.L.nr.266/ 1 octombrie 2001;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se completează H.C.L.nr.266/ 1 octombrie 2001 în sensul :

Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 49 ani, Asociaţiei Waldorf - Scoala Waldorf a terenului în suprafaţă de 17.912 mp. situat în Iaşi, str.Albineţ nr.2 (în prelungirea Bd.C.A.Rosetti) în vederea construirii unei şcoli tip Waldorf.

            Art.2 Celelalte articole ale H.C.L.nr.266 din 1 octombrie 2001 rămân neschimbate.

 

 

                                                                                                  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

      cons.Romeo  Olteanu                                       cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.322

din 25 octombrie 2001