Hotărârea nr. 321/2001

HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al R.A.D.E.T.Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al R.A.D.E.T.Iaşi

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere dispoziţiile Legii nr.15/1990, privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale;

Având în vedere Decizia nr.99 din 4.02.1991 , a Prefecturii Judeţului Iaşi, privind înfiinţarea Regiei Autonome de Termoficare Iaşi;

Având în vedere Hotărâre anr.145/18.06.2001, emisă de către Consiliul Local Municipal Iaşi, privind schimbarea denumirii R.A.Termoficare în "Regia Autonomă de Distribuţie a Energiei Termice";

Având în vedere Raportul de specialitate al R.A.D.E.T.Iaşi nr.11817/31.08.2001;

In temeiul prevederilor art.38 (2) litera "e) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al R.A.D.E.T.Iaşi, cu cele 2(două) anexe, reprezentând "Obiectul de activitate al R.A.D.E.T.Iaşi" şi "Organigrama R.A.D.E.T.Iaşi".

Art.2 Prezenta hotărâre, va fi comunicată R.A.D.E.T.Iaşi şi serviciilor interesate din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi, pentru a fi dusă la îndeplinire.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                         SECRETAR,

      cons.Romeo Olteanu                                                                     cons.jr.Lăcrămioara Vernică                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

Nr.321

din 25 octombrie 2001