Hotărârea nr. 32/2001

HOTĂRÂRE privind înfiinţarea Consiliului de Administraţie la R.A.Termoficare Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind înfiinţarea Consiliului de Administraţie la R.A.Termoficare Iaşi

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere dispoziţiile Legii nr.15/1990, privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale şi Ordonanţei Guvernului nr.69/1994, privind unele măsuri pentru reorganizarea regiilor autonome de interes local;

            Având în vedere dispoziţiile Legii nr.136/2000 prin care a fost respinsă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.49/1999, privind administrarea companiilor/societăţilor naţionale, a societăţilor comerciale, la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar, precum şi a regiilor autonome;

            Având în vedere dispoziţiile HCL nr.225/27.09.1999 privind numirea administratorului unic al R.A.Termoficare Iaşi;

            Având în vedere principalele atribuţii ale Consiliilor Locale statuate prin dispoziţiile art.20 din Legea nr.69/1991 a administraţiei publice locale, republicată, cu privire la exercitarea drepturilor privind regiile autonome pe care le-a înfiinţat;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 a administraţiei publice locale, republicată;

HOTĂRĂŞTE:

            Art.1 Se înfiinţează Consiliul de Administraţie ca organ de conducere al Regiei Autonome de Termoficare Iaşi.

            Art.2 Se numesc următorii membri ai Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Termoficare Iaşi:

1.Elena Eliza Nazarie

2.Romeo Ciobanu

3.Victorel Lupu

4.Vasile Radu Prisecaru

5.Romeo Olteanu

6.George Carapanu

7.Violeta Ochiană Ionescu

8.2 preşedinţi de asociaţii cu drept consultativ

            Art.3 Se numeşte dl.Romeo Mistreanu în funcţia de Preşedinte al Consiliului de Administraţie şi director al Regiei Autonome de Termoficare.

            Art.4 Se abrogă prevederile H.C.L.nr.225/27.09.1999 privind numirea administratorului unic.

            Art.5 Prezenta hotărâre intră în vigoare de la data de 01.02.2001 şi va fi dusă la îndeplinire prin grija serviciilor de specialitate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

      cons.Vasile Grecu                                                cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

Nr. 32

din 26 februarie 2001