Hotărârea nr. 318/2001

HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2001

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2001

 

          Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

          Având în vedere prevederile Legii nr.189/1998 privind finanţele publice locale;

         Având în vedere prevederile Legii nr.215/2001 - Legea administraţiei publice locale;

         Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2001,  nr.216/2001;

          Având în vedere prevederile O.G.nr.27/24.08.2001 - privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2001;

         Având în vedere adresa comună a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi şi Consiliului Judeţean Iaşi nr.7658/7779/26.09.2001;

         Având în vedere comunicarea Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi nr.1789/30.08.2001, privind suplimentarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2001;

         Având în vedere Raportul de specialitate nr.62231/17.10.2001 al Direcţiei Economice;

         Având în vedere Memoriul justificativ al domnului Primar;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art.1 Se aprobă suplimentarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2001 cu suma de 6.781.755 mii lei, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

          Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată serviciilor interesate din Primăria Municipiului Iaşi şi Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi pentru aplicare şi aducere la îndeplinire.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             SECRETAR,

    cons.Romeo Olteanu                                             cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.318

din 25 octombrie 2001