Hotărârea nr. 316/2001

HOTĂRÂRE privind revocarea H.C.L.nr.50/26.02.2001

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind revocarea H.C.L.nr.50/26.02.2001

 

          Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

          Având în vedere prevederile art.3 alin.1 lit.d din O.G.U. nr.17/03.2001 - privind taxa pe valoare adăugată;

         Având în vedere dispoziţiile pct.2.1 din Normele de aplicare a O.G.U. nr.17/03.2000 aprobate prin H.G.nr.401/05.2000;

          In baza Anexelor la Legile bugetelor de stat pentru anii 2000, 2001 conform cărora la Venituri curente - lit.B - Venituri nefiscale, pct.3, lit.d, se includ veniturile din concesiuni şi închirieri, utilizarea lor fiind pentru finanţarea cheltuielilor cu autorităţilor executive, învăţământului, cultură, religie şi acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret, asistenţă socială, alocaţii, pensii, ajutoare, servicii şi dezvoltare publică şi locuinţe inclusiv subvenţii, agricultură, transporturi, alte acţiuni (comandamente militare, protecţie civilă);

         Tinând seama de faptul că aceste venituri reprezintă surse proprii de finanţare a cheltuielilor curente, nefiind venituri extrabugetare din care să se finanţeze dezvoltarea de activităţi economice, aducătoare de profit;

         Având în vedere Raportul de specialitate nr.62229/17.10.2001 al Direcţiei Economice;

         Având în vedere Memoriul justificativ al domnului rimar;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art.1 Se aprobă revocarea H.C.L.nr.50/26.02.2001.

         Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată serviciilor interesate din Primărie şi Direcţiei Generale a Finanţelor Publice şi Control Financiar de Stat a judeţului Iaşi pentru aplicare şi aducere la îndeplinire.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                    SECRETAR,

      cons.Romeo Olteanu                                                                                           cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.316

din 25 octombrie 2001