Hotărârea nr. 315/2001

HOTĂRÂRE privind instituirea taxei pentru viză adeverinţe eliberate de către asociaţiile de proprietari şi locatari

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind instituirea taxei pentru viză adeverinţe eliberate de către asociaţiile de proprietari şi locatari

 

 

          Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

          Având în vedere prevederile O.G.nr.85/01.09.2001, art.15, 16 şi 19;

         Având în vedere H.C.L.nr.288/ octombrie 2001 privind înfiinţarea Serviciului Control Asociaţii de Proprietari;

         Având în vedere Legea nr.27/1994, republicată, art.43, 44 şi 49;

         Având în vedere Referatul de specialitate întocmit de Direcţia de Audit Public Intern;

         Având în vedere atribuţiile Consiliilor Locale statuate prin art.38 din Legea nr.215/2001;

         In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art.1 Se aprobă stabilirea TAXEI VIZĂ pentru adeverinţele eliberate proprietarilor de către asociaţiile de proprietari (locatari), în sumă de 150.000 lei.

         Art.2 Taxa va fi plătită de către proprietarul imobilului ce urmează a fi vândut conform art.43 şi 44 din Legea nr.27/1994, republicată.

         Art.3 Serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

     cons.Romeo Olteanu                                cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.315

din 25 octombrie 2001