Hotărârea nr. 314/2001

HOTĂRÂRE cu privire la renegocierea contractelor de lucrări încheiate de către I.S.J.Iaşi şi a căror finanţare se face de la bugetul local

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

cu privire la renegocierea contractelor de lucrări încheiate de către I.S.J.Iaşi şi a căror finanţare se face de la bugetul local

 

 

 

          Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

          Având în vedere Referatul întocmit de Direcţia de Audit Public Intern;

          Având în vedere O.U.G.nr.30 martie 2000 - ordonanţă ce modifică şi completează Legea învăţământului nr.84/1995;

         Având în vedere H.G.nr.538/19 iunie 2001 - care aprobă Normele Metodologice pentru finanţarea învăţământului preuniversitar de stat;

         Având în vedere atribuţiile Consiliilor Locale statuate prin art.38 din Legea nr.215/2001;

         In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:

         Art.1 Se aprobă renegocierea contractelor de lucrări încheiate de către I.S.J.Iaşi, care vizează clădirile instituţiilor de învăţământ, preluate prin protocol, în patrimoniul Primăriei Municipiului Iaşi.

         Art.2 Finanţarea în continuare a lucrărilor executate de către societăţile de construcţii va fi asigurată din bugetul local de la TITLUL II - Cheltuieli materiale pentru lucrările de reparaţii curente şi capitale şi de la TITLUL VII - Cheltuieli de capital, pentru investiţii.

         Art.3 Alocarea creditelor bugetare către ordonatorii secundari de credite: grădiniţe, şcoli, grupuri şcolare, licee, se va face numai în baza facturilor şi situaţiilor de lucrări vizate de beneficiarii din cadrul centrelor financiare şi de diriginţii de şantier din cadrul Serviciului Investiţii al Primăriei Municipiului Iaşi şi Serviciului Investiţii al Inspectoratului Scolar Judeţean Iaşi, care vor răspunde pentru realitatea, legalitatea, oportunitatea lucrărilor executate de societăţile constructoare.

          Art.4 Prezenta dispoziţie se va comunica la toate centrele financiare, Direcţiei Tehnice, Direcţiei Economice, Direcţiei de Patrimoniu, Serviciului de investiţii din cadrul Primăriei şi Inspectoratului Scolar Judeţean Iaşi, pentru ducerea la îndeplinire.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

      cons.Romeo Olteanu                                           cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

Nr.314

din 25 octombrie 2001