Hotărârea nr. 311/2001

HOTĂRÂRE privind autorizarea şi atribuirea în gestiune directă către D.S.P.M.-Citadin a serviciului public de salubrizare

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind autorizarea şi atribuirea în gestiune directă către D.S.P.M.-Citadin a serviciului public de salubrizare

 

 

          Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

         Având în vedere prevederile Legii nr.326/2001 privind serviciile publice de gospodărire comunală;

         Având în vedere prevederile H.C.L.nr.208/1997 şi a H.C.L.nr.4/1999 privind înfiinţarea  Direcţiei de Servicii Publice Municipale Iaşi;

         Având în vedere prevederile O.G.nr.87/2001 privind serviciile publice de salubrizare a localităţilor;

         Avându-se în vedere Raportul de specialitate înaintat de "CITADIN" D.S.P.M.Iaşi.

         In temeiul art.38, lit."g" din Legea nr.215/2001;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

         Art.1 Autorizează şi atribuie în gestiune directă serviciul public de salubrizare a localităţii Municipiului Iaşi, Direcţiei de Servicii Publice Municipale Iaşi.

          Art.2 Activitatea de salubrizare se va desfăşura pe baze contractuale, potrivit legii.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

       cons.Romeo Olteanu                              cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.311

din 25 octombrie 2001