Hotărârea nr. 310/2001

HOTĂRÂRE privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită a terenurilor aflate în vecinătatea parcelei atribuite Parohiei "Inălţarea Domnului"

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită a terenurilor aflate în vecinătatea parcelei atribuite Parohiei "Inălţarea Domnului"

 

         Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

          Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul de Arhitectură şi Urbanism;

         Având în vedere prevederile Legii nr.50/1991 (modificată şi republicată nr.453 din august 2001), privind autorizarea executării construcţiilor;

          In temeiul art.16, 38 şi 125 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

         Art.1 Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Consiliului Local al Municipiului Iaşi terenurile în suprafaţă de 229,00 respectiv 102,00 mp., adiacente terenului atribuit în folosinţă gratuită Parohiei "Inălţarea Domnului" din şos.Nicolina la est de bl.1003C (Anexa 1).

         Art.2 Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită Parohiei "Inălţarea Domnului" a terenurilor aflate în proprietatea privată a Consiliului Local al Municipiului Iaşi în suprafaţă de S1-229,00 mp. şi S2-105,00 mp. (Anexa 1).

          Art.3 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

      cons.Romeo Olteanu                                           cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.310

din 25 octombrie 2001