Hotărârea nr. 309/2001

HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării tarifului de călătorie pe mijloacele de transport în comun ale Regiei Autonome de Transport în Comun Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării tarifului de călătorie pe mijloacele de transport în comun ale Regiei Autonome de Transport în Comun Iaşi

 

         Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

         Având în vedere memoriul justificativ înaintat de R.A.T.C. Iaşi, prin care se solicită modificarea tarifului la transportul public în comun de călători în municipiul Iaşi, în vederea menţinerii funcţionării normale a serviciului public de transport în comun de persoane;

         Având în vedere prevederile H.C.L.nr.166/28.09.1998 privind aprobarea caietului de sarcini privind efectuarea transportului de persoane prin curse regulate a mijloacelor de transport în comun în Municipiul Iaşi şi în comunele suburbane;

         Având în vedere prevederile H.C.L.nr.176/28.09.1998 privind aprobarea Normelor de organizare şi efectuare a transportului de persoane prin curse regulate cu mijloace de transport în comun pe teritoriul Municipiului Iaşi;

         Având în vedere dispoziţiile O.G.nr.97/1999 privind garantarea furnizării de servicii publice în transporturi şi ale O.G.nr.19/1997 privind transporturile rutiere modificată şi completată prin Legea nr.197/04.10.1998 privind abilitarea consiliilor locale de a stabili tarifele şi condiţiile tarifare speciale pentru unele categorii de persoane fizice sau juridice;

         In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:

         Art.1 Stabileşte, începând cu data de 01.XI.2001, tariful de 4000 lei/călătorie la transportul public în comun de călători în municipiul Iaşi.

          Cu aceeaşi dată, abonamentele eliberate pentru transportul public în comun de călători în municipiul Iaşi, vor avea tarifele cuprinse în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Biletele de călătorie comercializate în mijloacele de transport vor avea tariful de 5000 lei/călătorie , conducătorul vehiculului urmând a primi 25% din diferenţa de preţ.

         Art.2 Condiţiile de exploatare, de transport, de tarifare, de continuitate şi de calitate sunt stabilite prin contract, conform legii.

         Art.3 Regia Autonomă de Transport în Comun Iaşi va pune în vânzare bilete pentru una şi două călătorii pe mijloacele de transport în comun.

         Art.4 Subvenţiile rămân cele stabilite prin H.C.L. anterioare.

         Art.5 Regia Autonomă de Transport în Comun Iaşi şi Consiliul Local Municipal Iaşi vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

        

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                          SECRETAR,

    cons.Romeo Olteanu                                             cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

Nr.309

din 25 octombrie 2001