Hotărârea nr. 308/2001

HOTĂRÂRE privind repartizarea unor spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă către organizaţii neguvernamentale şi partide politice

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind repartizarea unor spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă către organizaţii neguvernamentale şi partide politice

 

 

 

         Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

          Având în vedere referatul nr.20042/09.10.2001 al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat;

         Având în vedere solicitările unor organizaţii neguvernamentale şi partide;

         Având în vedere procesele verbale încheiate de comisia constituită în baza H.C.L.nr.173/31.07.2000;

         In conformitate cu prevederile art.38 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art.1 Se atribuie spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă următoarelor partide politice şi organizaţii neguvernamentale, pentru amenajare sedii:

1. Spaţiul situat în str.Maior Irimia Popescu nr.16 : PARTIDULUI UMANIST DIN ROMÂNIA;

2. Spaţiul din str.14 Decembrie 1989 nr.2B, et.2: PARTIDULUI MONARHIST DIN ROMÂNIA;

         Art.2 Spaţiile vor fi folosite pentru activitatea specificată în prezenta hotărâre.

         Art.3 Prezenta hotărâre se va comunica la D.A.P.P.P. şi organizaţiilor menţionate mai sus.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

      cons.Romeo Olteanu                                           cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.308

din 25 octombrie 2001