Hotărârea nr. 306/2001

HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L.nr.176/31.07.2001 care se referă la componenţa comisiilor Consiliului Local implicate în vânzarea spaţiilor cu altă destinaţie decât locuinţă în conformitate cu H.G.nr.505/1998

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L.nr.176/31.07.2001 care se referă la componenţa comisiilor Consiliului Local implicate în vânzarea spaţiilor cu altă destinaţie decât locuinţă în conformitate cu H.G.nr.505/1998

 

         Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

          Având în vedere referatul nr.20039/9.10.2001 al D.A.P.P.P.;

          Având în vedere prevederile H.G.505/1998, privind vânzarea spaţiilor comerciale;

         In conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001, privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:

            Art.1 Se modifică H.C.L.nr.176/31.07.2000, după cum urmează:

Comisiile de organizare şi desfăşurare a licitaţiilor publice pentru selecţionarea evaluatori, negociere preţ vânzare şi vânzare prin licitaţie a spaţiilor cu altă destinaţie decât locuinţă vor avea ca vicepreşedinte pe doamna ing.Letiţia Palaga.

         In urma acestei modificări componenţa comisiilor va fi următoarea:

Comisia pentru negocierea preţului de vânzare al spaţiilor comerciale sau vânzare prin licitaţie publică:

1. Prof.univ.Vasile Munteanu                            - preşedinte

2. Director D.A.P.P.P. Ing.Letiţia Palaga                      - vicepreşedinte

3. Cons.jr.Lăcrămioara Vernică                                    - secretar

4. Consilier municipal Camelia Gavrilă               - membru

5. Consilier municipal Neculai Ungureanu                      - membru

6. Consilier municipal Ioan Haraga                                - membru

7. Consilier municipal Grecu Vasile                               - membru

8. Consilier municipal Carpanu George              - membru

9. Consilier municipal Prisecaru Radu                - membru

Comisia de organizare şi desfăşurare a licitaţiilor pentru selecţionarea evaluatori:

1. Prof.univ.Vasile Munteanu                            - preşedinte

2. Director D.A.P.P.P. Ing.Letiţia Palaga                      - vicepreşedinte

3. Cons.jr.Lăcrămioara Vernică                                    - secretar

4. Prof.univ.Marcel Patraş                                - membru

5. Consilier municipal Constantin Adăscăliţei     - membru

6. Consilier municipal Tudor Leonte                  - membru

7. Consilier municipal Gheorghe Nichita                        - membru

         Art.2 Prezenta hotărâre se va comunica la D.A.P.P.P. şi celor interesaţi.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

       cons.Romeo Olteanu                               cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

Nr.306

din 25 octombrie 2001