Hotărârea nr. 305/2001

HOTĂRÂRE privind aprobarea proceselor verbale de negociere a unor spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă conform H.G.nr.505/1998

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proceselor verbale de negociere a unor spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă conform H.G.nr.505/1998

 

 

         Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

         Având în vedere referatul nr.19932/12.10.2001 al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat;

          Având în vedere prevederile H.G.nr.505/1998 privind vânzarea spaţiilor cu altă destinaţie decât locuinţă;

         In conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art.1 Se aprobă procesele verbale de negociere a preţului de vânzare a spaţiilor cu altă destinaţie decât locuinţă din anexa nr.1.

          Art.2 In termen de 15 zile lucrătoare de la adoptarea proceselor verbale prin prezenta hotărâre se vor perfecta contractele de vânzare - cumpărare pentru chiriaşii ale căror oferte de preţ au fost acceptate.

         Art.3 Prezenta hotărâre se va comunica la D.A.P.P.P. şi societăţilor comerciale menţionate în anexa nr.1.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                SECRETAR,

      cons.Romeo Olteanu                                                                                           cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.305

din 25 octombrie 2001