Hotărârea nr. 304/2001

HOTĂRÂRE privind însuşirea raportului de expertiză tehnică de evaluare a terenurilor situate în Municipiul Iaşi - Str.Duca Vodă nr.4A în suprafaţă de 128 mp. şi Bd.Tudor Vladimirescu cvartal 16 parcela CAT 1185 în suprafaţă de 123 42 mp.

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind însuşirea raportului de expertiză tehnică de evaluare a terenurilor situate în Municipiul Iaşi - Str.Duca Vodă nr.4A, în suprafaţă de 128 mp. şi Bd.Tudor Vladimirescu, cvartal 16, parcela CAT 1185, în suprafaţă de 123,42 mp.

 

          Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

         Având în vedere cererea înregistrată cu nr.42871/10.07.2001 prin care d-na Hăvârneanu Rodica solicită un schimb de terenuri între proprietatea sa situată în str.Duca Vodă nr.4A, în suprafaţă de 128 mp. şi un teren aflat în administrarea operativă a Consiliului Local Municipal Iaşi, situat în Bd.Tudor Vladimirescu, cvartal 16, parcela CAT 1185, în suprafaţă de 123,42 mp.;

          Având în vedere H.C.L.M.nr.186/27.07.2001 prin care s-a aprobat schimbul de terenuri şi conform art.3 din hotărârea menţionată mai sus, s-a impus efectuarea unui raport de expertiză tehnică de evaluare a terenurilor;

         Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Cadastru Funciar;

         Având în vedere atribuţiile Consiliilor Locale statuate prin art.38 din Legea nr.215/2001;

          In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 republicată, privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

         Art.1 Se însuşeşte raportul de expertiză tehnică de evaluare a terenurilor pentru care s-a aprobat schimbul de terenuri conform H.C.L.M. nr.186/27.07.2001, astfel :

- terenul în suprafaţă de 128 mp., situat în str.Duca Vodă nr.4A, este evaluat la 2.380.810 lei/mp.(79,90 $/mp.), respectiv 304.743.680 lei pentru suprafaţa de 128 mp. teren (10227,20$/mp.)

- terenul situat în Bd.T.Vladimirescu, cvartal 16, parcela 1185, este evaluat la 2.469.135 lei/mp.(82, 86 $/mp).

         Art.2 Se modifică art.2 din H.C.L.M.nr.186/27.07.2001, ţinând cont de raportul de expertiză de evaluare a terenurilor, în sensul că se aprobă schimbul de terenuri, astfel că :

- suprafeţei de 128 mp. teren situat în Str.Duca Vodă nr.4A, îi revine în echivalent valoric suprafaţa de 123,42 mp. teren situat în Bd.T.Vladimirescu, cvartal 16, parcela CAT 1185.

          Art.3 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

       cons.Romeo Olteanu                              cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.304

din 25 octombrie 2001