Hotărârea nr. 303/2001

HOTĂRÂRE privind însuşirea raportului de expertiză tehnică de evaluare a terenurilor situate în Iaşi - Strada Cicoarei nr.4-12 şi terenul situat în Sos.Iaşi - Ciurea lângă Zdrobitorul de zgură al S.C."FORTUS"S.A. în vederea realizării unui schimb de terenuri pentru Compania de Construcţii "Alex"S.R.L.

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind însuşirea raportului de expertiză tehnică de evaluare a terenurilor situate în Iaşi - Strada Cicoarei nr.4-12 şi terenul situat în Sos.Iaşi - Ciurea, lângă Zdrobitorul de zgură al S.C."FORTUS"S.A., în vederea realizării unui schimb de terenuri pentru Compania de Construcţii "Alex"S.R.L.

 

          Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

         Având în vedere H.C.L.M.nr.127/14.05.2001 prin care s-a aprobat schimbul de teren după cum urmează:

- Str.Cicoarei nr.4-12, proprietatea Companiei de Construcţii "Alex"S.R.L.;

- Sos.Iaşi - Ciurea, lângă Zdrobitorul de zgură al S.C.Fortus S.A.;

          Având în vedere raportul de expertiză tehnică de evaluare a terenului, întocmit de un expert autorizat;

         Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Cadastru Funciar;

         Având în vedere declaraţia Companiei pentru Construcţii "Alex"S.R.L. nr.61042/11.10.2001;

          Având în vedere atribuţiile Consiliilor Locale statuate prin art.38 din Legea nr.215/2001;

          Având în vedere atribuţiile Consiliile Locale statuate prin art.38 din Legea nr.215/2001;

          In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art.1 Se însuşeşte raportul de expertiză tehnică de evaluare a terenurilor situate în Municipiul Iaşi, astfel :

- terenul din Str.Cicoarei nr.4-12,în suprafaţă de 10124 mp. - are valoarea de 7.367.163.932 lei, respectiv 727.693 lei/mp;

- terenul din Şos.Iaşi - Ciurea, lângă Zdrobitorul de zgură al S.C.FORTUS S.A., are valoarea de 626.054 lei/mp.

          Art.2 Cheltuielile privind autentificarea schimbului de terenuri vor fi suportate de Compania pentru Construcţii "Alex"S.R.L.

          Art.3 Contractul se va încheia fără stipulare de sultă.           

          Art.4 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           SECRETAR,

       cons.Romeo Olteanu                                          cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

Nr.303

din 25 octombrie 2001