Hotărârea nr. 302/2001

HOTĂRÂRE privind însuşirea Raportului de expertiză tehnică de evaluare a terenului din B-dul Dacia nr.11-20 bl.DC 1-9 în vederea extinderii prin concesionare directă a brutăriei existente la parterul blocului ca spaţiu aferent

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind însuşirea Raportului de expertiză tehnică de evaluare a terenului din B-dul Dacia nr.11-20, bl.DC 1-9, în vederea extinderii prin concesionare directă a brutăriei existente la parterul blocului, ca spaţiu aferent

 

 

         Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

          In baza Hotărârii nr.68/22.03.2001, privind aprobarea Studiului Urbanistic - extindere brutărie şi concesionării suprafeţei de teren propus;

        Având în vedere prevederile Legii nr.50/1991(modificată şi republicată în 1996) privind autorizarea executării construcţiilor;

      Având în vedere referatul de specialitate, Studiul Urbanistic pentru prevederea extinderii şi Avizul Comisiei de Urbanism din 19.01.2001;

         In conformitate cu Legea nr.219/2001 privind regimul concesiunilor;

        Având în vedere Raportul de expertiză tehnică de evaluare a terenului întocmit de un expert tehnic atestat;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art.1 Se însuşeşte Raportul de expertiză tehnică de evaluare a terenului în suprafaţă totală de 10,0 mp., din B-dul Dacia, nr.11-20, aferent blocului DC 1-9, în continuarea posterioară a brutăriei deţinută de S.C."Pandora Impex" S.R.L., aflat în administrarea operativă a Consiliului Local Municipal Iaşi, astfel valoarea terenului este de 1.022.841 lei/mp., respectiv 10.228.410 lei.

          Art.2 Redevenţa valorică a concesiunii va fi de 17.600 lei/mp., respectiv 176.000 lei/an, pentru suprafaţa de 10,0 mp.

          Art.3 Redevenţa valorică se va modifica anual, prin aplicarea indicilor de indexare stabiliţi prin H.C.L.M.

          Art.4 Primarul Municipiul Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                SECRETAR,

     cons.Olteanu Romeo                                                                                            cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

Nr.302

din 25 octombrie 2001