Hotărârea nr. 301/2001

HOTĂRÂRE privind transmiterea blocului 250 Dacia şi terenului aferent către A.N.L.

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea blocului 250 Dacia şi terenului aferent către A.N.L.

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul de specialitate nr.58268/27.09.2001 al Serviciului de Investiţii din cadrul Direcţiei Tehnice;

            Având în vedere principalele atribuţii ale Consiliilor Locale, statuate prin dispoziţiile art.38 şi 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă ca blocul 250 Dacia, finanţat în prezent conform Ordonanţei Guvernamentale nr.19/1994, să fie predat către A.N.L., în vederea finalizării, din fonduri alocate prin "Programul destinat locuinţelor pentru tineret, în regim de închiriere".

            Art.2 Se aprobă transmiterea către ANL, în folosinţă, cu titlu gratuit, pe perioada execuţiei construcţiei a terenului în suprafaţă de 5400 mp. aflat în municipiul Iaşi, cartier Dacia, la intersecţia str.Sarmizegetusa şi a B-dului Alexandru cel Bun.

            Art.3 Se aprobă folosirea din bugetul local a fondurilor necesare asigurării utilităţilor.

            Art.4 La finalizarea lucrării, A.N.L. v-a preda către Primăria Iaşi locuinţele, în vederea inventarierii lor la domeniul public şi a repartizării lor, conform procedurilor legale în vigoare.

            Art.5 Prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesaţi prin grija secretariatului Consiliului Local.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

       cons.Romeo Olteanu                              cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

Nr.301

din 25 octombrie 2001