Hotărârea nr. 300/2001

HOTĂRÂRE privind transmiterea blocului 482 E şi terenului aferent către A.N.L.

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea blocului 482 E şi terenului aferent către A.N.L.

 

 

         Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

         Având în vedere referatul de specialitate nr.58268/27.09.2001 al Serviciului Investiţii din cadrul Direcţiei Tehnice;

         Având în vedere principalele atribuţii ale Consiliilor Locale, statuate prin dispoziţiile art.38 şi 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art.1 Se aprobă ca blocul 482E, finanţat în prezent conform Ordonanţei Guvernamentale nr.19/1994, să fie predat către A.N.L., în vederea finanţării din fonduri alocate prin "Programul destinat locuinţelor pentru tineret, în regim de închiriere".

         Art.2 Se aprobă transmiterea în folosinţă cu titlu gratuit pe perioada existenţei construcţiei a terenului în suprafaţă de 1500 mp. aflat în municipiul Iaşi, cartier Păcurari, str.Rediu.

          Art.3 Se aprobă asigurarea utilităţilor până la limita blocului.

         Art.4 La finalizarea lucrării, A.N.L. v-a preda către Primăria Iaşi locuinţele, în vederea inventarierii lor la domeniul public şi a repartizării lor conform procedurilor legale în vigoare.

         Art.5 Prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesaţi prin grija Secretariatului Consiliului Local.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

        cons.Romeo Olteanu                             cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.300

din 25 octombrie 2001