Hotărârea nr. 3/2001

HOTĂRÂRE privind stabilirea chiriei pentru sediile partidelor politice închiriate de la Consiliul Local al Municipiului Iaşi şi a termenului de derulare a contractelor de închiriere până la data de 7.04.2005

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea chiriei pentru sediile partidelor politice închiriate de la

Consiliul Local al Municipiului Iaşi şi a termenului de derulare a

contractelor de închiriere până la data de 7.04.2005

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul înregistrat sub nr.10878/11.01.2001 al Direcţiei de Administrare a Fondului Imobiliar de Stat;

            Având în vedere Legea nr.27/1996, privind partidele politice şi O.G.U. nr.40/1999 privind stabilirea tarifelor de bază lunare pe metru pătrat la chiriile pentru spaţiile cu destinaţie de locuinţă, din fondul locativ de stat;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Incepând cu data de 01.01.2001 se modifică chiria pentru spaţiile cu altă destinaţie decât locuinţă deţinute în baza unor contracte de închiriere de către partidele politice, aceasta fiind calculată în baza O.G.U.nr.40/1999, conform anexei 1 la prezenta hotărâre.

            Art.2 Termenul de derulare a contractelor de închiriere va fi de la data de 01.01.2001 până la 07.04.2005, eventualele recalculări a chiriei urmând a se face prin acte adiţionale.

            Art.3 Modelul pentru contractele de închiriere va fi elaborat de D.A.F.I.S.

            Art.4 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa serviciilor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi. Anexele fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                               SECRETAR,

  cons.Carmen Grădeanu                               cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.3

din 29 ianuarie 2001