Hotărârea nr. 299/2001

HOTĂRÂRE privind închirierea directă către S.C."Master Foods Industries"S.R.L. a terenului în suprafaţă de 21 93 mp. situat în Iaşi - Str.Nicolina - lângă Oficiul Poştal în vederea extinderii construcţiei

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind închirierea directă către S.C."Master Foods Industries"S.R.L. a terenului în suprafaţă de 21,93 mp. situat în Iaşi - Str.Nicolina - lângă Oficiul Poştal, în vederea extinderii construcţiei

 

          Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

          Având în vedere cererea înregistrată sub nr.61976/15.10.2001, prin care S.C.Master Foods Industrie"S.R.L. solicită închirierea directă a unei suprafeţe de teren situată în Str.Nicolina - lângă Oficiul Poştal, în vederea extinderii construcţiei;

         Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Cadastru Funciar;

         Având în vedere prevederile art.58 din Legea nr.27/1994, modificată;

         Având în vedere atribuţiile Consiliilor Locale statuate prin art.38 din Legea nr.215/2001;

         In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:

         Art.1 Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat a Consiliului Municipal Iaşi, a suprafeţei de teren situată în str.Nicolina - lângă Oficiul Poştal.

         Art.2 Se aprobă închirierea directă a terenului în suprafaţă de 21,93 mp., situat în Iaşi - str.Nicolina - lângă Oficiul Poştal, aferent chioşcului construcţie provizorie, în vederea extinderii construcţiei.

         Art.3 Contravaloarea folosinţei terenului se va face conform H.C.L.nr.296/2000 şi H.C.L.nr.368/2000.

         Art.4 Valoarea taxei de folosinţă se va modifica anual, prin aplicarea indicilor de indexare stabiliţi prin H.C.L.

         Art.5 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                 SECRETAR,

                   cons.Romeo Olteanu                              cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.299

din 25 octombrie 2001