Hotărârea nr. 298/2001

HOTĂRÂRE privind închirierea directă către S.C."Pantelimon"SRL a terenului în suprafaţă de 56 42 mp. situat în Iaşi - str.Arcu nr.13 în vederea extinderii construcţiei

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind închirierea directă către S.C."Pantelimon"SRL a terenului în suprafaţă de 56,42 mp., situat în Iaşi - str.Arcu nr.13, în vederea extinderii construcţiei

 

 

           Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

           Având în vedere cererea înregistrată sub nr.59329/03.10.2001, prin care S.C.Pantelimon SRL solicită închirierea directă a unei suprafeţe de teren situată în Arcu nr.13, în vederea extinderii construcţiei;

           Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Cadastru Funciar;

            Având în vedere prevederile art.58 din Legea nr.27/1994, modificată;

           Având în vedere atribuţiile Consiliilor Locale statuate prin art.38 din Legea nr.215/2001;

           In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

           Art.1 Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat a Consiliului Municipal Iaşi, a suprafeţei de teren situată în str.Arcu nr.13.

            Art.2 Se aprobă închirierea directă a terenului în suprafaţă de 56,42 mp., situat în Iaşi - str.Arcu nr.13, aferent chioşcului construcţie provizorie, în vederea extinderii construcţiei.

            Art.3 Contravaloarea folosinţei terenului se va face conform H.C.L.nr.296/2000 şi H.C.L.nr.368/2000.

           Art.4 Valoarea taxei de folosinţă se va modifica anual, prin aplicarea indicilor de indexare stabiliţi prin H.C.L.

           Art.5 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

         cons.Romeo Olteanu                            cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.298

din 25 octombrie 2001